Monitoring, tlačové správy

19/08/04
Národný program podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Vstupom do Európskej únie sa Slovensko stalo aj súčasťou Jednotného európskeho trhu. Ukazuje sa, že zo všetkých oblastí národného hospodárstva je to práve sektor agropotravinárstva, ktorý reaguje najrýchlejšie na zmeny trhových podmienok. Slovenskí poľnohospodári a potravinári sa dostali do silnej konkurencie s výrobcami z ostatných krajín EÚ, a spotrebiteľ nachádza na pultoch obchodov čoraz viac tovarov dovezených z týchto štátov. V tejto situácii považujeme za potrebné, aby mal spotrebiteľ dostatok jasných a spoľahlivých informácií, ktoré by mu pomohli zorientovať sa medzi veľkým množstvom produktov a vybrať si pre seba ten najvhodnejší.

Za týmto účelom vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Intervenčnou agentúrou Národný program podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Cieľom programu je zabezpečiť pre spotrebiteľa dostatočné informácie o bezpečných a kvalitných domácich výrobkoch. Pre ľahkú orientáciu spotrebiteľa program zavádza označovanie kvalitných domácich poľnohospodárskych a potravinárskych produktov logom. Logo Značky kvality sa udeľuje po splnení kritérií, ktorých dodržiavanie bude kontrolované, s možnosťou odňatia práva jeho používania. Garantom národného programu je odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Intervenčnej agentúry. Cieľom činnosti odbornej komisie je najmä posudzovanie splnenia zásad pre udelenie národnej značky pre poľnohospodárske výrobky a potraviny. Značku kvality udeľuje minister pôdohospodárstva SR rozhodnutím.

Žiadateľ, ktorý sa uchádza o pridelenie Značky kvality a spĺňa zásady pre jej udelenie, musí byť zaregistrovaný na Intervenčnej agentúre, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Držiteľ značky je povinný odvádzať na účet Intervenčnej agentúry 0,05 % z tržby na domácom trhu predaných výrobkov za každý rad výrobkov. Takto získané zdroje budú využité na propagáciu značky, za účelom ktorej bude Intervenčná agentúra realizovať marketingovú kampaň.

Zámerom programu je zvýšiť spotrebiteľské povedomie v otázkach kvality a bezpečnosti potravín. Je pritom dôležité si uvedomiť, že kompletný dohľad nad celým procesom výroby od stajne až po stôl" máme len v prípade na Slovensku vyrobených potravín, a preto len v prípade domácich potravín môžu príslušné orgány SR vydať garanciu o ich bezpečnosti a kvalite.

Zdroj: Tlačová správa

Neprehliadnite