Monitoring, tlačové správy

26/04/05
Druhé odovzdávanie Značky kvality pre domáce poľnohospodárske výrobky a potraviny

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pozýva zástupcov masmédií na slávnostné udeľovanie národnej značky kvality pre domáce poľnohospodárske výrobky a potraviny, spojené s recepciou podávanou ministrom. Podujatie sa uskutoční v stredu 19.januára 2005 od 17.00 v priestoroch Expo clubu Incheby, kde si päť výrobcov prevezme od ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona logo Značky kvality, ktoré tak pribudne na ďalších 15 výrobkov. V októbri 2004, kedy sa uskutočnilo prvé odovzdávanie, bolo udelených už 14 takýchto značiek. Druhé udeľovanie národných značiek kvality sa udeje v predvečer otvorenia medzinárodnej výstavy gastronómie Danubius Gastro 2005, na ktorej sa výrobky ocenené značkou predstavia návštevníkom v samostatnej expozícii.

Cieľom programu, ktorý vytvorilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR je zabezpečiť pre spotrebiteľa dostatočné informácie o bezpečných a kvalitných domácich výrobkoch. Pre ľahkú orientáciu spotrebiteľa program zavádza označovanie kvalitných domácich poľnohospodárskych a potravinárskych produktov logom Značky kvality. Našim zámerom je zvýšiť spotrebiteľské povedomie v otázkach kvality a bezpečnosti potravín. Pokladáme za dôležité si zdôrazniť, že kompletný dohľad nad celým procesom výroby “od stajne až po stôl” máme len v prípade na Slovensku vyrobených potravín, a preto len v prípade domácich potravín môžu príslušné orgány SR vydať garanciu o ich bezpečnosti a kvalite.

Vstupom do Európskej únie sa Slovensko stalo aj súčasťou Jednotného európskeho trhu. Ukazuje sa, že zo všetkých oblastí národného hospodárstva je to práve sektor agropotravinárstva, ktorý reaguje najrýchlejšie na zmeny trhových podmienok. Slovenskí poľnohospodári a potravinári sa dostali do silnej konkurencie s výrobcami z ostatných krajín EÚ, a spotrebiteľ nachádza na pultoch obchodov čoraz viac tovarov dovezených z týchto štátov. V tejto situácii považujeme za potrebné, aby mal spotrebiteľ dostatok jasných a spoľahlivých informácií, ktoré by mu pomohli zorientovať sa medzi veľkým množstvom produktov a vybrať si pre seba ten najvhodnejší.

Logo Značky kvality sa udeľuje po splnení kritérií, ktorých dodržiavanie je kontrolované, s možnosťou odňatia práva jeho používania. Garantom národného programu je odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Intervenčnej agentúry. Cieľom činnosti odbornej komisie je najmä posudzovanie splnenia zásad pre udelenie národnej značky pre poľnohospodárske výrobky a potraviny. Značku kvality udeľuje minister pôdohospodárstva SR rozhodnutím. Žiadateľ, ktorý sa uchádza o pridelenie Značky kvality a spĺňa zásady pre jej udelenie, musí byť zaregistrovaný na Intervenčnej agentúre, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Držiteľ značky je povinný odvádzať na účet Intervenčnej agentúry 0,05 % z tržby na domácom trhu predaných výrobkov za každý rad výrobkov. Takto získané zdroje budú využité na propagáciu značky, za účelom ktorej sa prostredníctvom Intervenčnej agentúry organizujú marketingové kampane.

Viac informácií o Národnom programe na podporu kvalitných domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín sa dozviete na stránke www.mpsr.sk.

Zdroj: Tlačová správa

Neprehliadnite