Skip to main content

Značka kvality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie  a predĺženie Značky kvality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) ako gestor udeľovania Značky kvality vyhlasuje  výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality.

Logo Značka kvality sa udeľuje výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v zásadách pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny. Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1 a stupeň 2.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality  a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality  a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať   do 18. júna 2021  a to online prostredníctvom webovej stránky www.značkakvality.sk. V prípade nových záujemcov, ktorí ešte nie sú držiteľmi Značky kvality, je potrebná registrácia a založenie profilu spoločnosti na www.značkakvality.sk. Keďže ide o prvú realizáciu online žiadostí prostredníctvom webovej stránky, prosíme Vás  o zaslanie formulára žiadosti o udelenie/predĺženie aj elektronicky na email [email protected]. Formuláre nájdete v prílohe tohto oznamu.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že na základe platných Zásad pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny, časť II., bod 4: „Žiadateľ k žiadosti o udelenie značky (ďalej len „žiadosť“) podľa prílohy č. 1 prikladá technickú dokumentáciu, podľa prílohy č. 2, v ktorej deklaruje pôvod suroviny, parametre kvality a bezpečnosti výrobku. Deklarované parametre uvedené v technickej dokumentácii musia byť doložené protokolom o skúškach vystaveným akreditovaným laboratóriom, ktorý nie je starší ako štyri mesiace od podania žiadosti. Dokumentácia poskytnutá k výrobkom, ktoré neboli odporučené na udelenie značky sa archivuje na ministerstve.“


Na stiahnutie

  Žiadosť o udelenie Značky kvality (PDF, 298.43 KB)
  Žiadosť o predĺženie Značky kvality (PDF, 297.62 KB)