Skip to main content

Značka kvality

Značka Kvality

Značka kvality... budúcnosť slovenských potravín

Značka kvality je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bola uvedená do užívania v roku 2004, kedy vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych  produktov a potravín Značka kvality na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Prioritou programu od začiatku bolo zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.

Dlhodobá situácia na našom trhu a v potravinárstve ako takom mala za následok prehodnotenie Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality a tiež podnietila zmeny v systéme posudzovania a udeľovania Značky kvality tak, aby boli vo vyššej miere podporení práve domáci producenti a zároveň sa tiež pomohlo spotrebiteľom, ktorí sa ťažšie orientujú v potravinách dostupných v našich obchodoch.

Výsledkom sú zmeny v národnom programe Značka kvality, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu na trhu a jednoznačne odlíšiť slovenské potravinové výrobky od potravín dovážaných zo zahraničia.

Na základe nových zásad značky, platných od 1.12.2012 môže značku získať každý slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín, pričom je zároveň potrebná aj deklarácia surovín, t. z. že z celkovej spotreby surovín najmenej 75% musí byť spotreba domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky, a nie len výrobok, ktorý ma nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, ako tomu bolo doteraz.

O udelení značky prihláseným výrobkom rozhoduje odborná komisia. Komisiu vymenúva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý potom na základe odporúčania tejto komisie a podľa zásad posudzovania a udeľovania značky udeľuje Značku kvality výrobcom. Každý výrobca, ktorému bude vydané rozhodnutie ministra o udelení Značky kvality, dostane aj  dekrét s logom značky, ktorý ho oprávňuje používať logo Značky kvality na svojom výrobku, a to už odo dňa udelenia tohto rozhodnutia.

Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1. a stupeň 2., pričom 2. stupeň sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami.

Celý proces posudzovania a udeľovanie Značky kvality je pre žiadateľov bezplatný a žiadosti môžu výrobcovia posielať počas celého roka,  pričom značka sa bude udeľovať viackrát do roka podľa potreby. Tak aj výrobcovia sezónnych výrobkov majú možnosť prihlásiť svoje sezónne produkty v čase, keď ich prinášajú spotrebiteľom na pulty predajní.

Značka kvality sa udeľuje potravinárskym produktom na obdobie troch rokov, pri sezónnych výrobkoch na obdobie jedného roka.

Prioritou štátu bude podporovať práve domácu produkciu s ohľadom na požiadavky bežných spotrebiteľov, ktorý sa oveľa ťažie orientujú v pestrom koši ponúkaných potravín. Používaním loga národnej značky budú jednoznačne odlíšené slovenské potraviny od dovážaných, čo zjednoduší spotrebiteľom orientáciu pri nakupovaní potravín.

Spotrebitelia vyhľadávaním a rozoznávaním loga značky na potravinách dostávajú komplexné informácie o všetkých výrobkoch s logom Značky kvality, tiež záruku, že nakupujú kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritéria podľa zásad značky za dodržania  národnej legislatívy, ale aj legislatívy EÚ, za dodržania výrobcom deklarovaného technologického postupu počas celého výrobného procesu, pričom sú pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Napriek všetkým zmenám, ktorými značka doteraz prešla, udržala si významné postavenie ako u výrobcov tak aj u spotrebiteľov. Cieľom rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bude naďalej podporovať spotrebu domácej potravinovej produkcie, odlíšiť slovenské potravinové výrobky od potravín dovážaných zo zahraničia, s ohľadom na kvalitu a samozrejme spotrebu domácich surovín, a  tiež prinášať slovenským spotrebiteľom čo najviac slovenských kvalitných potravín na pulty predajní.