Skip to main content

Značka kvality

Zásady Značky kvality

 1. Značka kvality (ďalej len „značka“) sa udeľuje výrobcovi poľnohospodárskych produktov a potravín (ďalej len „výrobok“), ktorý spĺňa podmienky ustanovené v týchto zásadách. Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – 1. stupeň a 2. stupeň.
 2. Gestorom udeľovania značky je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Odborným garantom udeľovania značky je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“).
 3. Značku možno udeliť aj výrobkom prihláseným do systému Politiky kvality Európskej únie (ďalej len „politika kvality“). Ide o tieto chránené označenia:
  • a) chránené označenie pôvodu,
  • b) chránené zemepisné označenie,
  • c) zaručená tradičná špecialita.
 4. Značku možno udeliť aj týmto výrobkom:
  • a) liehovinám so zemepisným označením 2),
  • b) vinárskym výrobkom s chráneným zemepisným označením a s chráneným označením pôvodu 3) ,
  • c) produktom a výrobkom z ekologickej poľnohospodárskej výroby 4), 5) .

 1. Prijímanie žiadostí sa vykonáva podľa platných zásad posudzovania a udeľovania značky na základe výziev, ktoré sú uverejňované na webovom sídle značky kvality www.znackakvality.sk. Ak je žiadosť podaná po termíne uverejnenom vo výzve, je zaradená do najbližšej vyhlásenej výzvy.
 2. Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá vyrába tieto výrobky. Ak je žiadateľom právnická osoba, žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom. Ak dôjde k zmene právnej subjektivity žiadateľa a svoju činnosť vykonáva naďalej bez zmeny vo výrobných procesoch súvisiacich s výrobkom, ktorému bola udelená značka, je naďalej oprávnený používať značku. Žiadateľ o uvedenej zmene, s predložením relevantných dokladov, do 30 dní písomne informuje ministerstvo, ktoré vydá dodatok k Rozhodnutiu podľa čl. VI. Zásad značky kvality.
 3. Žiadateľom o udelenie značky môže byť len prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva všetky kroky výroby súvisiace s čistením, triedením, upravovaním, opracovaním, spracovaním vrátane súvisiaceho balenia a ďalších úprav výrobkov za účelom uvádzania na trh. Žiadateľom nesmie byť splnomocnený zástupca (tretia poverená osoba). Povinnosťou každého prevádzkovateľa je oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie.5)
 4. Žiadateľ k žiadosti o udelenie značky (ďalej len „žiadosť“) prikladá technickú dokumentáciu, podľa prílohy č. 1, v ktorej deklaruje pôvod suroviny, parametre kvality a bezpečnosti výrobku. Deklarované parametre uvedené v technickej dokumentácii musia byť doložené protokolom o skúškach vystaveným akreditovaným laboratóriom, ktorý nie je starší ako štyri mesiace od podania žiadosti. Dokumentácia poskytnutá k výrobkom, ktoré neboli odporučené na udelenie značky sa archivuje na ministerstve.
 5. Ak výrobok nemá deklarovaný 75 % podiel domácej suroviny, je potrebné, aby žiadateľ o udelenie značky zdôvodnil, prečo výrobok nemá stanovený podiel suroviny.
 6. Ak ide o výrobky s chráneným označením v rámci politiky kvality, môže žiadosť podať aj príslušné združenie výrobcov, ktoré v prílohe žiadosti doloží aktuálny zoznam výrobcov výrobku. Pri existencii ochrannej známky doloží výrobca čestné vyhlásenie o oprávnenosti používania ochrannej známky.
 7. Žiadateľ bezplatne podáva žiadosť elektronickou formou prostredníctvom webového sídla značky kvality www.znackakvality.sk. Pri neúplnej žiadosti alebo žiadosti s chybnými údajmi ministerstvo vyžiada od žiadateľa opravu žiadosti, prípadne doplnenie dokumentácie.
 8. Súčasťou žiadosti je fotodokumentácia výrobku, z ktorej sú zreteľné všetky údaje uvedené na obale.
 9. Splnenie kritérií na udelenie značky posúdi komisia. Ak komisia odporučí výrobok na udelenie značky, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) udelí značku vydaním rozhodnutia. Po udelení značky ministerstvo zverejní zoznam výrobkov a výrobcov nových držiteľov značky na webovom sídle (www.znackakvality.sk).

 1. Prihlasovaný výrobok musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi6).
 2. Výrobok, ktorý je predmetom žiadosti o udelenie značky musí vykazovať kvalitatívne charakteristiky, ktoré žiadateľ opíše v technickej dokumentácii.
 3. Predpísaná spotreba domácich surovín pri všetkých výrobkoch musí byť najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín, pričom pri výpočte percentuálneho zastúpenia surovín sa nezapočítava pridaná voda. Pôvod surovín zodpovedajúci požiadavkám žiadateľ deklaruje v žiadosti.
 4. Ak ide o potraviny, ktoré nemožno vyrábať bez surovín z dovozu, pretože tieto nemožno v Slovenskej republike dopestovať, získať alebo vyprodukovať v požadovanej kvalite a množstve, podiel domácej suroviny v nich sa nepredpisuje. V takomto prípade žiadateľ zdôvodňuje, prečo nespĺňa podiel suroviny domáceho pôvodu.
 5. Všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky, s výnimkou surovín z dovozu.
 6. Výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t. j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevýšia im podobné výrobky na trhu, na základe odborného posúdenia a na odporúčanie komisie získajú Značku kvality 2. stupňa, tiež právo používať logo značky 2. stupňa, ktoré reprezentuje výrobok s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Tie žiadateľ opíše v technickej dokumentácii výrobku. Parametrami deklarujúcimi kvalitu môže byť napríklad obsah biologicky cenných látok, ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, stopové prvky, znížená energetická hodnota, znížený obsah soli, probiotický charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (chemické konzervačné látky, stabilizátory, zahusťovadlá a iné), spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek, tradičná receptúra a technológia výroby, ďalšie kvalitatívne charakteristiky.
 7. Žiadosť o udelenie značky nie je možné podať na tieto výrobky:
  • a) krmivá a iné výrobky určené na kŕmenie hospodárskych zvierat,
  • b) výživové doplnky a potraviny určené na osobitné výživové účely,
  • c) nebalené výrobky; ak však výrobca zabezpečí označenie týchto výrobkov spôsobom, ktorý umožní vyznačenie ich jednoznačného spojenia s výrobcom a označením značkou je možné udeliť značku,
  • d) výrobky, ktorých názov, značka alebo spôsob predaja sú v konflikte s filozofiou a cieľom značky. 
  • e) výrobky, ktoré sú vyrábané pod privátnou značkou.
 8. Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina musí byť toho istého pôvodu, odrody alebo trhového druhu a vyrovnanej kvality (extra, výber alebo I. trieda) spĺňajúce obchodné normy kvality, osobitné predpisy7) alebo iné normy kvality, ak ide o výrobky, ktoré nepodliehajú žiadnym európskym alebo medzinárodným obchodným normám8).
Rada pre Značku kvality
 1. Zriaďuje sa Rada pre Značku kvality Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „rada“), ktorá je osobitným poradným orgánom ministra pre oblasť podpory prezentácie a propagácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín Značka kvality SK.
 2. Pôsobnosť, zloženie a činnosť rady upravuje Rokovací poriadok rady.
 3. V rámci rady sa zriaďuje komisia na odborné posúdenie žiadosti o udelenie značky (ďalej len „komisia“).
 4. Pôsobnosť, zloženie a činnosť komisie upravuje Štatút Komisie na posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny, ktorý bude vydaný samostatne.

 1. Ak výrobok spĺňa podmienky na udelenie značky, značka mu bude udelená do 30 dní odo dňa zasadnutia komisie.
 2. Ak nie sú splnené podmienky na udelenie značky, táto skutočnosť je písomne oznámená žiadateľovi do 30 dní odo dňa zasadnutia komisie, spolu s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné značku udeliť.
 3. Žiadateľ môže opätovne podať žiadosť o udelenie značky na výrobok po odstránení nedostatkov týkajúcich sa vlastností výrobku, pre ktoré mu bola žiadosť zamietnutá.
 4. Na účel objektívneho posúdenia žiadosti sú zaslané vzorky prihlásených výrobkov na odborné posúdenie, pričom môžu byť vyžiadané aj doplňujúce údaje a doklady. Uvedená podmienka sa nevzťahuje na posúdenie žiadosti o predĺženie.
 5. Na udelenie značky nie je právny nárok.
 6. Na podávanie žiadostí a vydávanie rozhodnutí sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 1. Minister udeľuje značku vydaním rozhodnutia. Rozhodnutie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Jedno rozhodnutie sa doručuje žiadateľovi, druhé sa zakladá na ministerstve. Súčasťou udeľovania značky je aj ministerstvom vystavený dekrét s logom značky.
 2. Rozhodnutie ministra o udelení značky oprávňuje držiteľa používať logo značky na výrobku odo dňa udelenia rozhodnutia.
 3. Značku udeľuje minister na obdobie troch rokov, na sezónne výrobky na obdobie jedného roka. Za sezónne výrobky sa považujú výrobky, ktoré sa týkajú príslušného vegetačného obdobia. Výrobkom zo sezónnych surovín, ako je napríklad víno, sa značka udeľuje na obdobie troch rokov, pričom výrobca musí zabezpečiť, že tento výrobok je označený príslušným rokom.
 4. Rozhodnutie obsahuje najmä:
  • a) názov výrobku, ktorému je udelená značka,
  • b) identifikačné údaje o výrobcovi (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa, IČO),
  • c) súhlas na používanie loga značky počas platnosti rozhodnutia o udelení značky,
  • d) dátum vydania rozhodnutia a obdobie, na ktoré je značka udelená,
  • e) podmienky, ktoré musí výrobca výrobku, ktorému je udelená značka dodržiavať pri jeho výrobe.
 5. Dekrét s logom značky sa odovzdáva niekoľkokrát v roku, najmä pri slávnostných príležitostiach.

 1. Držiteľ značky používa logo značky výhradne v súlade s dizajn manuálom, ktorý je prílohou č. 2 Zásad posudzovania a udeľovania Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny.
 2. Držiteľ značky uvádza logo na obaloch, etiketách atď. ocenených výrobkov najneskôr do troch mesiacov od dátumu udelenia značky.
 3. Držiteľ značky môže uvádzať logo aj vo svojich propagačných a komunikačných materiáloch, na svojich webových stránkach a pod. Pri tomto spôsobe použitia musí byť vždy zreteľné, ktorému výrobku je značka udelená.
 4. Ak ide o obaly s logom značky určenými na opakované použitie, ich užívateľ zaistí, že v týchto obaloch sú prepravované a predávané vždy len výrobky, ktorým je udelená značka.
 5. Doplňujúce znaky, heslá a symboly k značke môžu byť umiestňované len mimo ochranného pásma značky, tak, ako je uvedené v dizajn manuáli.

 1. Žiadateľ môže znovu požiadať o predĺženie rozhodnutia o udelení značky na základe výzvy uverejnenej na webovom sídle www.znackakvality.sk, ktorá je vyhlásená k dátumu ukončenia platnosti udelenia značky. Ak došlo k zmenám v zložení výrobku, alebo technológii výroby, je nutné predložiť aj technickú dokumentáciu.
 2. Ak v zložení a receptúre nedošlo k žiadnym zmenám oproti pôvodnej žiadosti o udelenie značky, žiadateľ prikladá k žiadosti o predĺženie čestné vyhlásenie deklarujúce túto skutočnosť a fotodokumentáciu výrobku, z ktorej sú zreteľné všetky údaje uvedené na obale.
 3. Ak sa platnosť rozhodnutia nepredĺži, musí byť logo značky odstránené z obalu výrobku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia platnosti rozhodnutia.

 1. Priebežnú kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutia o udelení značky a kontrolu parametrov uvedených v technickej dokumentácii podľa prílohy č. 1, ako aj súlad s požiadavkami legislatívy výrobkov so značkou vykonávajú orgány ŠVPS SR podľa osobitného predpisu9). V prípade produktov a výrobkov z ekologickej poľnohospodárskej výroby kontrolu súladu s požiadavkami legislatívy vykonávajú orgány Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave podľa osobitného predpisu 10).
 2. O kontrole dodržiavania podmienok podľa 1. bodu vyhotoví kontrolný orgán ŠVPS SR záznam z úradnej kontroly. Pri zistení nedostatkov kópiu záznamu z úradnej kontroly zašle na ministerstvo, ktoré zabezpečí prehodnotenie o ponechaní rozhodnutia.
 3. Ak ten, komu je udelená značka, nedodržiava podmienky vyplývajúce z rozhodnutia o udelení značky, najmä zásady udeľovania značky, minister v lehote do 30 dní odo dňa dodania podkladov kontrolným orgánom na návrh komisie rozhodne o odňatí značky.
 4. Dôvodom na odňatie značky je aj nečestné správanie sa držiteľa značky, ktoré poškodzuje hodnotu značky alebo je v rozpore s marketingovými cieľmi a zásadami udeľovania značky.
 5. Zoznam odňatých rozhodnutí sa uverejňuje na webovom sídle www.znackakvality.sk.

 1. Žiadateľ zodpovedá za to, že všetky údaje v žiadosti sú úplné, pravdivé a aktuálne.
 2. Držiteľ značky informuje ministerstvo o všetkých zmenách súvisiacich s udelením značky, a to najmä o ukončení výroby alebo zmenách v zložení, zmenách technológie výroby výrobku, zmene názvu výrobku, zmene obalu, tiež o zmene názvu spoločnosti, ako aj o zmene sídla spoločnosti. Výrobca informuje ministerstvo o rozšírení používania loga na nové hmotnosti výrobku so značkou.
 3. Ak ide o zmenu zloženia výrobku, komisia prehodnotí, či výrobca môže pre výrobok naďalej používať značku a písomne ho o tom informuje.
 4. Ak sa u držiteľa zistia neúplné, nepravdivé a neaktuálne údaje, držiteľovi sa značka odníme.
 5. Držiteľ značky súhlasí so zverejňovaním údajov vyplývajúcich z rozhodnutia o udelení značky v rozsahu: meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby (obchodné meno, adresa) a názov výrobku.
 6. Držiteľ využíva udelenú značku tak, že nespôsobuje jej znevažovanie.
 7. Držiteľ značky môže požiadať ministerstvo o ukončenie držby značky skôr, ako uplynie určené obdobie platnosti rozhodnutia o udelení značky. Držiteľ značky je povinný odstrániť logo značky z obalu výrobkov najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia držby značky.

 1. Na výrobok, ktorému bola udelená značka pred dátumom účinnosti týchto zásad, sa vzťahujú podmienky platné v čase udelenia značky. Po uplynutí lehoty, na ktorú bola značka udelená, sa platnosť rozhodnutia predĺži, len ak výrobca požiada o jej predĺženie podľa týchto zásad.
 2. Výrobca, ktorému bola na výrobok udelená značka pred nadobudnutím účinnosti týchto zásad, má právo používať logo značky podľa podmienok uvedených v bode II. a podľa prílohy č. 2. Značka kvality SK sa nahrádza logom Značka kvality 1. stupeň, Značka kvality SK GOLD sa nahrádza logom Značka kvality 2. stupeň.
 3. Poľnohospodárske produkty a potraviny označené a umiestnené na trh ešte s logom Značky kvality SK alebo Značky kvality SK GOLD možno uvádzať na trh do vyčerpania zásob etikiet.

 1. Všetky údaje uvedené v žiadosti sa považujú za dôverné a možno ich používať len na účely vydania rozhodnutia o udelení značky a jeho odňatí alebo na propagáciu značky.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad posudzovania a udeľovania značky sa zrušujú zásady platné od 11. júla 2019.
 3. Zásady nadobúdajú účinnosť 1.1.2022.

Na stiahnutie

  Zásady Značky Kvality (PDF, 479.09 KB)