Skip to main content

Značka kvality

Zásady Značky kvality

 1. Značka kvality (ďalej len „značka“) sa udeľuje výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín (ďalej len „výrobok“), ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v týchto zásadách. Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1 a stupeň 2.
 2. Gestorom udeľovania značky je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Odborným garantom udeľovania značky je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“).
 3. Značku možno udeliť aj výrobkom prihláseným do systému Politiky kvality Európskej únie (ďalej len „politika kvality“). Ide o tieto chránené označenia:
  • a) chránené označenie pôvodu1) ,
  • b) chránené zemepisné označenie 1) ,
  • c) zaručená tradičná špecialita 1) 
 4. Značku možno udeliť aj týmto výrobkom:
  • a) liehovinám so zemepisným označením2),
  • b) vinárskym výrobkom s chráneným zemepisným označením a s chráneným označením pôvodu3) ,
  • c) produktom a výrobkom z ekologickej poľnohospodárskej výroby 4), 5) .

 1. Prijímanie žiadostí sa vykonáva počas celého roka podľa platných zásad posudzovania a udeľovania značky.
 2. Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá vyrába tieto výrobky. Ak je žiadateľom právnická osoba, žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom.
 3. Žiadateľom o udelenie značky môže byť len prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva všetky kroky výroby súvisiace s čistením, triedením, upravovaním, opracovaním, spracovaním vrátane súvisiaceho balenia a ďalších úprav výrobkov za účelom uvádzania na trh. Žiadateľom nesmie byť splnomocnený zástupca (tretia poverená osoba). 
 4. Žiadateľ k žiadosti o udelenie značky (ďalej len „žiadosť“) podľa prílohy č. 1 prikladá technickú dokumentáciu, podľa prílohy č. 2, v ktorej deklaruje pôvod suroviny, parametre kvality a bezpečnosti výrobku. Deklarované parametre uvedené v technickej dokumentácii musia byť doložené protokolom o skúškach vystaveným akreditovaným laboratóriom, ktorý nie je starší ako štyri mesiace od podania žiadosti. Dokumentácia poskytnutá k výrobkom, ktoré neboli odporučené na udelenie značky sa archivuje na ministerstve.
 5. V prípade, že výrobok nemá deklarovaný 75% podiel domácej suroviny, je potrebné, aby žiadateľ o udelenie značky zdôvodnil, prečo výrobok nemá stanovený podiel suroviny.
 6. Ak ide o výrobky s chráneným označením v rámci politiky kvality, môže žiadosť podať aj príslušné združenie výrobcov, ktoré v prílohe žiadosti doloží aktuálny zoznam výrobcov výrobku. Pri existencii ochrannej známky doloží výrobca čestné vyhlásenie o oprávnenosti používania ochrannej známky.
 7. Žiadateľ podáva žiadosť bezplatne na ministerstvo, ktoré ju zaregistruje a vecne posúdi. V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti s chybnými údajmi ministerstvo vyžiada od žiadateľa dodatočné doručenie doplnenej a opravenej dokumentácie.
 8. Súčasťou žiadosti je aj používaný originál obalu alebo etikety, prípadne fotodokumentácia výrobku, z ktorej sú zreteľné všetky údaje uvedené na obale.
 9. Splnenie kritérií na udelenie značky posúdi komisia. Ak komisia odporučí výrobok na udelenie značky, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) udelí značku vydaním rozhodnutia. Po udelení značky ministerstvo zverejní zoznam výrobkov a výrobcov nových držiteľov značky na internetovej stránke (www.znackakvality.sk). 

 1. Prihlasovaný výrobok musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi6) .
 2. Výrobok, ktorý je predmetom žiadosti o udelenie značky musí vykazovať kvalitatívne charakteristiky, ktoré žiadateľ popíše v technickej dokumentácii.
 3. Predpísaná spotreba domácich surovín u všetkých výrobkov musí byť najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín, pričom pri výpočte percentuálneho zastúpenia surovín sa nezapočítava pridaná voda. Pôvod surovín zodpovedajúci požiadavkám žiadateľ deklaruje v žiadosti.
 4. Ak ide o potraviny, ktoré nemožno vyrábať bez surovín z dovozu, pretože tieto nemožno v Slovenskej republike dopestovať, získať alebo vyprodukovať v požadovanej kvalite a množstve, podiel domácej suroviny v nich sa nepredpisuje. V takomto prípade žiadateľ zdôvodňuje, prečo nespĺňa podiel suroviny domáceho pôvodu.
 5. Všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky, s výnimkou surovín z dovozu.
 6. Výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t.j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevýšia im podobné výrobky na trhu, na základe odborného posúdenia a na odporúčanie komisie získajú Značku kvality 2. stupňa, tiež právo používať logo značky 2. stupňa, ktoré bude reprezentovať výrobok s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Tie žiadateľ popíše v technickej dokumentácii výrobku. Parametrami deklarujúcimi kvalitu môže byť napríklad obsah biologicky cenných látok, ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, stopové prvky, znížená energetická hodnota, znížený obsah soli, probiotický charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (chemické konzervačné látky, stabilizátory, zahusťovadlá a iné), spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek, tradičná receptúra a technológia výroby, ďalšie kvalitatívne charakteristiky.
 7. Žiadosť o udelenie značky nie je možné podať na tieto výrobky:
  • a) krmivá a iné výrobky určené na kŕmenie hospodárskych zvierat,
  • b) výživové doplnky a potraviny určené na osobitné výživové účely,
  • c) nebalené výrobky; ak však výrobca zabezpečí označenie týchto výrobkov spôsobom, ktorý umožní vyznačenie ich jednoznačného spojenia s výrobcom a označením značkou je možné udeliť značku,
  • d) výrobky, ktorých názov, značka alebo spôsob predaja sú v konflikte s filozofiou a cieľom značky. 
 8. Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina musí byť toho istého pôvodu, odrody alebo trhového druhu a vyrovnanej kvality (extra alebo výber alebo I. trieda) spĺňajúce obchodné normy kvality, osobitné predpisy7) alebo iné normy kvality, ak ide o výrobky, ktoré nepodliehajú žiadnym európskym alebo medzinárodným obchodným normám

 1. Zriaďuje sa komisia na odborné posúdenie žiadosti o udelenie značky (ďalej len „komisia“).
 2. Pôsobnosť a činnosť komisie upravuje Štatút Komisie na posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny, vydaný ministrom. Príloha č. 5.

 1. Ak výrobok spĺňa podmienky na udelenie značky, značka mu bude udelená rozhodnutím v lehote do 30 dní odo dňa zasadnutia komisie.
 2. Ak nie sú splnené podmienky na udelenie značky, táto skutočnosť je písomne oznámená žiadateľovi do 30 dní odo dňa zasadnutia komisie, spolu s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné značku udeliť.
 3. Žiadateľ môže opätovne podať žiadosť o udelenie značky na výrobok po odstránení nedostatkov týkajúcich sa vlastností výrobku, pre ktoré mu bola žiadosť zamietnutá.
 4. Na účel objektívneho posúdenia žiadosti sú zaslané vzorky všetkých prihlásených výrobkov na odborné posúdenie, pričom môžu byť vyžiadané aj doplňujúce údaje a doklady. Uvedená podmienka sa vzťahuje ja na posúdenie žiadosti o predĺženie.
 5. Na udelenie značky nie je právny nárok.
 6. Na podávanie žiadostí a vydávanie rozhodnutí sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 1. Minister udeľuje značku vydaním rozhodnutia. Rozhodnutie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Jedno rozhodnutie sa doručuje žiadateľovi, druhé sa zakladá na ministerstve. Súčasťou udeľovania značky je aj ministerstvom vystavený dekrét s logom značky.
 2. Rozhodnutie ministra o udelení značky oprávňuje držiteľa používať logo značky na výrobku odo dňa udelenia tohto rozhodnutia.
 3. Značku udeľuje minister na obdobie troch rokov, na sezónne výrobky na obdobie jedného roka. Za sezónne výrobky sa považujú výrobky, ktoré sa týkajú príslušného vegetačného obdobia. Výrobkom zo sezónnych surovín, ako je napríklad víno, sa značka udeľuje na obdobie troch rokov, pričom výrobca musí zabezpečiť, že tento výrobok bude označený príslušným rokom. Pri vínach sa značka udeľuje na konkrétny ročník a vopred definovaný počet fliaš, ktorý by mal byť deklarovaný v žiadosti o udelenie značky.
 4. Rozhodnutie obsahuje najmä:
  1. a) názov výrobku, ktorému bola udelená značka,
  2. b) identifikačné údaje o výrobcovi (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa, IČO),
  3. c) súhlas na používanie loga značky počas platnosti rozhodnutia o udelení značky,
  4. d) dátum vydania rozhodnutia a obdobie, na ktoré bolo rozhodnutie udelené,
  5. e) podmienky, ktoré musí výrobca výrobku, ktorému bola udelená značka dodržiavať pri jeho výrobe.
 5. Dekrét s logom značky sa odovzdáva niekoľkokrát v roku a pri slávnostných príležitostiach.

 1. Držiteľ značky používa logo značky výhradne v súlade s dizajn manuálom.
 2. Držiteľ značky uvádza logo na obaloch, etiketách atď. ocenených výrobkov najneskôr do troch mesiacov od dátumu udelenia rozhodnutia.
 3. Držiteľ značky môže uvádzať logo aj vo svojich propagačných a komunikačných materiáloch, na svojich webových stránkach a pod. Pri tomto spôsobe použitia musí byť vždy zreteľné, ktorému výrobku bola značka udelená.
 4. Ak ide o obaly s logom značky určenými na opakované použitie, ich užívateľ zaistí, aby v týchto obaloch boli prepravované a predávané vždy len výrobky, ktorým bola udelená značka.
 5. Doplňujúce znaky, heslá a symboly k značke môžu byť umiestňované len mimo ochranného pásma značky.

 1. Priebežnú kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutí o udelení značky a kontrolu parametrov uvedených v technickej dokumentácii podľa prílohy č. 2, ako aj súlad s požiadavkami legislatívy výrobkov so značkou vykonávajú orgány ŠVPS SR podľa osobitného predpisu 9) .
 2. O kontrole dodržiavania podmienok podľa bodu 1 vyhotoví kontrolný orgán záznam z úradnej kontroly. Pri zistení nedostatkov sa kópia záznamu z úradnej kontroly zašle na ministerstvo, ktoré zabezpečí prehodnotenie o jej ponechaní.
 3. Ak ten, komu bola udelená značka, nedodržiava podmienky vyplývajúce z rozhodnutia o udelení značky, najmä zásady udeľovania značky, minister v lehote do 30 dní odo dňa dodania podkladov kontrolným orgánom na návrh komisie rozhodne o odňatí značky.
 4. Dôvodom na odňatie značky je aj nečestné správanie sa držiteľa značky, ktoré poškodzuje hodnotu značky, alebo je v rozpore s marketingovými cieľmi a zásadami udeľovania značky.
 5. Zoznam odňatých rozhodnutí sa uverejňuje na internetovej stránke www.znackakvality.sk.

 1. Žiadateľ zodpovedá za to, že všetky údaje v žiadosti sú úplné, pravdivé a aktuálne. 9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 6
 2. Držiteľ značky informuje ministerstvo o všetkých zmenách súvisiacich s udelením značky, a to najmä o ukončení výroby alebo zmenách v zložení, zmenách technológie výroby výrobku, zmene názvu výrobku, zmene obalu, tiež o zmene názvu spoločnosti, ako aj o zmene sídla spoločnosti. Výrobca informuje ministerstvo o rozšírení používania loga na nové hmotnosti výrobku so značkou.
 3. Ak ide o zmenu zloženia výrobku komisia prehodnotí, či výrobca môže pre výrobok naďalej používať značku.
 4. Ak sa u držiteľa zistia neúplné, nepravdivé a neaktuálne údaje, držiteľovi sa rozhodnutie o udelení značky odníme.
 5. Držiteľ značky súhlasí so zverejňovaním údajov vyplývajúcich z rozhodnutia o udelení značky v rozsahu: meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby (obchodné meno, adresa) a názov výrobku.
 6. Držiteľ využíva udelenú značku tak, aby nespôsobil jej znevažovanie. 7. Držiteľ značky môže požiadať ministerstvo o ukončenie držby značky skôr, ako uplynie ustanovené obdobie platnosti rozhodnutia o udelení značky. 

 1. Na výrobky, ktorým bola udelená značka pred dátumom účinnosti týchto zásad, sa vzťahujú podmienky platné v čase udelenia značky. Po uplynutí lehoty, na ktorú bola značka udelená, sa platnosť rozhodnutia predĺži, len ak výrobca požiada o jej predlženie podľa týchto zásad.
 2. Výrobcovia, ktorým bola na výrobky udelená značka pred nadobudnutím účinnosti týchto zásad, majú právo používať logo značky v zmysle podmienok uvedených v bode II. a podľa prílohy č. 4. Značka kvality SK sa nahrádza logom Značka kvality 1. stupeň, Značka kvality SK GOLD sa nahrádza logom Značka kvality 2. stupeň.
 3. Poľnohospodárske produkty a potraviny označené a umiestnené na trh ešte s logom Značky kvality SK alebo Značky kvality SK GOLD možno uvádzať na trh do vyčerpania zásob etikiet.

 1. Všetky údaje uvedené v žiadosti sa považujú za dôverné a možno ich používať len na účely vydania rozhodnutia a jeho udelenia, odňatia rozhodnutia alebo propagácie značky. 

 1. Žiadateľ môže znovu požiadať o predĺženie rozhodnutia o udelení značky podľa prílohy č. 3, a to najmenej dva mesiace pred ukončením oprávnenia používať značku. 7 V prípade, že došlo k zmenám v zložení výrobku, alebo technológii výroby, je nutné predložiť aj technickú dokumentáciu.
 2. Ak sa platnosť rozhodnutia nepredĺži, musí byť logo značky odstránené z obalu výrobku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia platnosti rozhodnutia.
 3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad posudzovania a udeľovania značky sa zrušujú zásady platné od 1.12. 2012.
 4. Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 15.7. 2019.

Na stiahnutie

  Zásady Značky Kvality (PDF, 555.02 KB)